Medezeggenschap

Kinderopvang
Binnen de kinderopvang wordt ‘de klant’ vertegenwoordigd door de lokale oudercommissies. Dit is een wettelijk verplichte oudercommissie op locatie. Daarnaast is een centrale oudercommissie (COC) ingesteld voor MIK Kinderopvang en Spelenderwijs. De lokale oudercommissies van MIK Kinderopvang  en Spelenderwijs hebben hun adviesrechten m.b.t. locatie overstijgende onderwerpen overgedragen aan de COC. Meer informatie over de werkwijze van de COC en de samenwerking tussen OC’s en COC leest u terug in het COC reglement van MIK & Spelenderwijs.

De samenstelling van de COC is als volgt:

 • Emy Vaessen –voorzitter
 • René van Horick – lid
 • Carolina Mussen – lid

Heeft u vragen of zich wilt aanmelden voor een (C)OC? Neem dan gerust contact met ons op via 

Sociaal werk
Binnen het sociaal werk is het medezeggenschapsorgaan ‘De Raadgevers’ ingericht. Dit orgaan bestaat uit mensen met een hoge maatschappelijke betrokkenheid op het gebied van sociaal werk. Iedere stoel van raadgevers vertegenwoordigt kennis, ervaring en netwerk uit de voor MIK & PIW Groep relevante gebieden.

Het Klantenberaad behartigt de collectieve belangen van klanten van het sociaal werk: Partners in Welzijn, Ecsplore, Knooppunt Informele Zorg en Centrum voor Jeugd en Gezin.

Klant is iedereen die direct betrokken is of betrokken is geweest bij de diensten en activiteiten van het onder de Stichting MIK & PIW Groep functionerende sociaal werk - cliënt, gebruiker, deelnemer, betrokken burger en / of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie.

Iedere klant kan in beginsel lid worden van de Raadgevers van MIK & PIW Groep. Het medezeggenschapsorgaan de Raadgevers vormt een afspiegeling van de klanten van de dienstverlening van het sociaal werk.  

De samenstelling van De Raadgevers is als volgt:

 • dhr. Theo van Wessel
 • mevr. Nicole Cuijpers
 • dhr. Nan Galema

Heeft u een hoge maatschappelijke betrokkenheid op het gebied van sociaal werk? Wilt u als Raadgever graag de collectieve belangen behartigen van de klanten van sociaal werk én een bijdrage leveren aan de organisatie MIK & PIW Groep? De Raadgevers verwelkomen graag nieuwe leden. Neemt u gerust contact op met dhr. Nan Galema via . Lees hier het volledige profiel Raadgevers

Aanspreekpunt: geen klacht maar wel bezorgd 
Er geldt één klachtenregeling voor alle zes de organisaties die deel uitmaken van MIK & PIW Groep. Het kàn voorkomen dat een cliënt of deelnemer bezorgd is over een ervaring met de organisatie, maar dat hij of zij daarover geen formele klacht in wil dienen. Het verdient de voorkeur om die bezorgdheid te bespreken met de medewerker resp. de leidinggevende die het betreft. Maar indien iemand zijn bezorgdheid wil meedelen aan - of bespreken met - een niet direct betrokkene, dan is de COC of de Raadgevers hiervoor beschikbaar. In dat geval kunt u contact opnemen met de voorzitter:

De Raadgevers: Dhr. Nan Galema via

COC: Mevr. Emy Vaessen via

N.B. De COC en de Raadgevers zijn dus niét het adres voor het indienen van een klacht, daarvoor is er de klachtenregeling.

Medewerkers
De medezeggenschap van medewerkers is binnen MIK & PIW Groep georganiseerd rondom de drie hoofdprocessen in de organisatie; Sociaal Werk, Kinderopvang en Ondersteunend Bedrijf. Overkoepelend aan de drie OR-en is een Centrale Ondernemingsraad (COR) ingesteld waarin overstijgende zaken bestuurlijk geadresseerd worden. De COR bestaat uit een afvaardiging van de leden van de drie OR-en.

OR Kinderopvang
Voorzitter: Mevr. Cindy Pasmans – planner
OR-leden:
Mevr. Metske Straus - locatiemanager
Mevr. Astrid Vroemen - locatiemanager
Dhr. Bas Leinders – pedagogisch medewerker
Mevr. Samira Jerbouh – pedagogisch medewerker
Mevr. Tanja Vriendts – pedagogisch coach
Mevr. Ineke Keller –locatiemanager

OR Sociaal Werk
Voorzitter: Dhr. Martin Sarov – jongerenwerker/coördinator preventie radicalisering
OR-leden:
Dhr. Maarten Wehrens –sociaal werker
Dhr. Roland Erwich –sociaal werker
Mevr. Wendy Fober – Consulent CJG
Dhr. Marnink Gommers  - Coordinator Beweegcoaching healthyLIFE | Combinatiefunctionaris Senioren 

OR Ondersteunend bedrijf
Voorzitter: Dhr. Remco Muurmans – medewerker financiële administratie
OR-leden: vacant

COR
Voorzitter: Dhr. Maarten Wehrens
COR-leden:

 • Roland Erwich
 • Metske Straus
 • Astrid Vroemen
 • Bas Leinders
 • Remco Muurmans

De OR-en en de COR worden ondersteund door de ambtelijk secretaris, dhr. Pieter Derks.

Indien u in contact wilt treden met de COR of een van de OR-en, kunt u contact opnemen met dhr. Pieter Derks via of via 06-51 91 46 03.